หนังสือราชการ

                                      หนังสือเวียน
ที่ ศธ 04076/6538
ลว. 11 พ.ย. 2553
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ที่ ศธ 04076/6569
ลว. 15 พ.ย. 2553
การตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่ ศธ 04076/6667
ลว.
22 พ.ย. 2553
รายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ที่ ศธ 04076/353
ลว. 27 ม.ค. 2554
การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา
ที่ ศธ 04076/948
ลว.
7 มี.ค 2554

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อมาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานการเงิน

ที่ ศธ 04076/949
ลว
. 7 มี.ค 2554

ขอเชิญตรวจสอบบัญชีการเงิน

ที่ ศธ 04076/5195
ลว
. 28 พ.ย. 2554
เรื่องรายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่ ศธ 04076/5196
ลว
. 28 พ.ย. 2554
เรื่องการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่ ศธ 04076/5197
ลว
. 28 พ.ย. 2554
เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ที่ ศธ 04076/5292
ลว
. 2 ธ.ค. 2554
เรื่องตรวจสอบการเงินการบัญชีแบบมีส่วนร่วม