banner
 

      หน่วยงานหลัก

 

ระเบียบ กฏหมายที่ใช้บ่อย
      การเงิน
      การบัญชี
      การพัสดุ
      การตรวจสอบภายใน
      กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมจ๊ะ
website-hit-counters.com
หน่วยงานภายใน สพป.
  ข่าว
  ไทยรัฐ
 
วิสัยทัศน์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
แผนงาน/โครงการ


ภาพกิจกรรม

ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2555   
โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554
 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
 โรงเรียนมหาสวัสดิ์
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดฝาง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทัยราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดปราสาท
โรงเรียนวัดลานนาบุญ
โรงเรียนอนุบาลบางกรวย
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
โรงเรียนวัดโชติการาม
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา

 แบบรายงานการรับ -จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
แบบทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา
 
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
 
แบบฟอร์มระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544


 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
Email : napasornk@hotmail.com